Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst (hierna: “Overeenkomst”), die is bedoeld voor de zakelijke klanten (hierna ook: ”Afnemer”) van Vesting Accountants B.V. (hierna ook: “Vesting”), regelt de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door Vesting Accountants B.V. als onderdeel van haar dienstverlening, zoals vereist op grond van artikel 28 van de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (hierna ook: “AVG”).

 

De verwerking door Vesting van persoonsgegevens van Afnemer dan wel van personeel van Afnemer, gebeurt ten behoeve van Afnemer, in het kader van de opdracht (hierna: “Onderliggende opdracht”) die Afnemer aan Vesting verleent, zoals is vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Daarom beschouwen partijen Afnemer als de verantwoordelijke in de zin van de AVG (hierna ‘Verantwoordelijke”) en beschouwen zij Vesting als de verwerker (hierna: “Verwerker”). Voor het samenstellen, beoordelen en/of controleren van jaarrekeningen, het verzorgen van aangiften inkomstenbelasting en het verlenen van adviezen zal Vesting te allen tijde worden aangemerkt als Verantwoordelijke.

 

Indien Afnemer op grond van de AVG niet de verantwoordelijke is voor de verwerkte persoonsgegevens, maar de verwerker, dan wordt Afnemer aangemerkt als Verwerker, Vesting als Subverwerker, en enige Subverwerker als sub-Subverwerker.

 

 1. Definities
  In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze Overeenkomst met een hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
  BetrokkeneDegene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
  VerwerkerEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
  Sub-verwerkerEen andere verwerker die door de Verwerker wordt ingezet om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten.
  Verwerkingsverantwoordelijke / VerantwoordelijkeEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
  Bijzondere PersoonsgegevensDit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.
  Datalek / Inbreuk in verband met persoonsgegevensEen inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot – of waarbij redelijkerwijs niet uit te sluiten valt dat die kan leiden tot – de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
  DerdenAnderen dan Afnemer en Vesting en haar Medewerkers.
  Meldplicht DatalekkenDe verplichting tot het melden van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan Betrokkene(n).
  MedewerkersPersonen die werkzaam zijn bij Afnemer of bij Vesting, ofwel in dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd.
  Onderliggende opdrachtDe opdracht zoals beschreven in een separate opdrachtbevestiging
  OvereenkomstDeze verwerkersovereenkomst.
  PersoonsgegevensAlle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de Betrokkene”) die in het kader van de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
  Persoonsgegevens van gevoelige aardPersoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, financiële schade of tot (identiteits)fraude.
  Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in ieder geval worden gerekend:
  • Bijzondere persoonsgegevens
  • Gegevens over de financiële of economische situatie van de Betrokkene
  • (Andere) gegevens die kunnen leiden tot stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene
  • Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere inloggegevens
  • Gegevens die kunnen worden misbruikt voor (identiteits)fraude
  Verwerken / VerwerkingEen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  AVGAlgemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018.
 2. Toepasselijkheid en looptijd
  1. Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere Verwerking die door Vesting als Verwerker wordt gedaan op basis van de Onderliggende opdracht, gegeven door Afnemer als Verantwoordelijke.
  2. Deze Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de Onderliggende opdracht van kracht wordt of is geworden en eindigt op het moment dat Vesting geen Persoonsgegevens meer onder zich heeft die zij in het kader van de Onderliggende Opdracht voor Afnemer verwerken. Het is niet mogelijk om deze Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
  3. Artikel 6 en 7 van deze Overeenkomst blijven gelden, ook nadat de Overeenkomst (of de Onderliggende opdracht) is geëindigd.
 3. Verwerking
  1. Vesting verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op de manier die zij met Afnemer heeft afgesproken in de Onderliggende opdracht. Dit Verwerken doet Vesting niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze Onderliggende opdracht. De Verwerking vindt plaats volgens de schriftelijke instructies van Afnemer, tenzij Vesting op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)). Indien een instructie, naar de mening van Vesting, een inbreuk maakt op de AVG stelt zij Afnemer daarvan onmiddellijk in kennis.
  2. De Verwerking vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van Afnemer. Vesting heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en neemt geen beslissingen over zaken als het gebruik van Persoonsgegevens, de bewaartermijn van de voor Afnemer verwerkte Persoonsgegevens en het verstrekken van Persoonsgegevens aan Derden. Afnemer moet er voor zorgen dat zij het doel en de middelen van de Verwerking van de Persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de Persoonsgegevens berust nooit bij Vesting. Als Vesting een zelfstandige verplichting mochten hebben op basis van wettelijke voorschriften of de voor accountants geldende beroeps- en gedragsregels met betrekking tot Verwerking van Persoonsgegevens, dan leven zij deze verplichtingen na. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels kunt U vinden op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl).
  3. Afnemer is wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te leven. In het bijzonder dient Afnemer vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige grondslag voor het Verwerken van de Persoonsgegevens. Vesting zorgt ervoor dat zij voldoen aan de op haar als Verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van de Verwerking van Persoonsgegevens en de afspraken die zijn gemaakt in deze Overeenkomst.
  4. Vesting zorgt ervoor dat alleen haar Medewerkers toegang hebben tot de Persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Vesting beperkt de toegang tot Medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot Persoonsgegevens die deze Medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Zij zorgen er bovendien voor dat de Medewerkers die toegang hebben tot de Persoonsgegevens een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met Persoonsgegevens en dat zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen.
  5. Vesting kan andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Vesting niet beschikt. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze Persoonsgegevens gaan Verwerken dan zal Vesting die Sub-Verwerkers (schriftelijk) minstens de verplichtingen uit deze Overeenkomst opleggen. Afnemer mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifiek gemelde derde Sub-Verwerkers, zoals genoemd zijn in de Bijlage die bij deze Overeenkomst, onaanvaardbaar voor haar is. Over het inschakelen van overige Sub-Verwerkers zal Vesting Afnemer vooraf informeren en in de gelegenheid stellen hiertegen bezwaar te maken.
  6. Voor zover mogelijk verleent Vesting Afnemer bijstand bij het vervullen van de verplichtingen van Afnemer om verzoeken om uitoefening van rechten van Betrokkenen af te handelen. Als Vesting (rechtstreeks) verzoeken ontvangt van Betrokkene(n) om uitoefening van hun rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van Persoonsgegevens), dan zendt Vesting deze verzoeken door naar Afnemer. Afnemer handelt deze verzoeken zelf af, waarbij Vesting natuurlijk behulpzaam kan zijn als zij in het kader van de Onderliggende opdracht toegang heeft tot deze Persoonsgegevens. Hiervoor kunnen, in overleg, kosten in rekening gebracht worden.
  7. Vesting zal de Persoonsgegevens alleen Verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij Vesting hierover met Afnemer andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken zullen gezamenlijk schriftelijk, of per e-mail, vastgelegd worden. Met ondertekening van deze Overeenkomst geeft Afnemer toestemming voor de Verwerkingen buiten de EER die in de bij deze Overeenkomst horende Bijlage worden genoemd.
  8. Als Vesting een verzoek krijgt om Persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doet Vesting dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien beoordeelt Vesting eerst of zij van mening is dat het verzoek bindend is, of dat zij op grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moet voldoen. Als er geen strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stelt Vesting Afnemer op de hoogte van het verzoek. Vesting probeert dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor Afnemer mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de Persoonsgegevens in te stellen. Als Vesting Afnemer op de hoogte mag stellen dan zal Vesting ook met Afnemer overleggen over de wijze waarop en welke gegevens Vesting ter beschikking zal stellen.
 4. Beveiligingsmaatregelen
  1. Vesting heeft de beveiligingsmaatregelen genomen die zijn genoemd in de Bijlage die bij deze Overeenkomst hoort. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
  2. Afnemer heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Vesting heeft genomen en is van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de Verwerking.
  3. Vesting informeert Afnemer als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.
  4. Vesting biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten Verwerkingen. Als Afnemer de wijze waarop Vesting de beveiligingsmaatregelen naleeft wil laten inspecteren, dan kan Afnemer hiertoe een verzoek aan Vesting doen. Hierover zullen gezamenlijk afspraken gemaakt maken. De kosten van een inspectie zijn voor rekening van Afnemer. Afnemer stelt aan Vesting een kopie van het inspectierapport ter beschikking
 5. Datalekken
  1. Als er sprake is van een Datalek dan stelt Vesting Afnemer daarvan op de hoogte. Vesting streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat zij dit Datalek heeft ontdekt, of zo snel mogelijk nadat zij daarover door haar Sub-verwerkers is geïnformeerd. Nadere afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. Vesting zal Afnemer daarbij voorzien van de informatie die afnemer redelijkerwijs nodig heeft om – indien nodig – een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht Datalekken of Vesting zendt de melding van haar Sub-verwerker aan Afnemer door. Ook van de door Vesting of haar Sub-verwerker naar aanleiding van het Datalek genomen maatregelen houdt Vesting Afnemer op de hoogte.
  2. De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) Betrokkene(n) is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer.
  3. Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd de eigen verantwoordelijkheid van Afnemer.
 6. Geheimhoudingsplicht
  1. Vesting houdt de van Afnemer verkregen Persoonsgegevens geheim en verplicht haar Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding. Accountants en belastingadviseurs nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde Persoonsgegevens geheimhouding in acht zoals deze voor accountants en belastingadvseurs geldt op basis hun beroeps- en gedragsregels. Een overzicht van deze beroeps- en gedragsregels kan Afnemer vinden op de website van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (www.nba.nl) of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (www.nob.net).
 7. Aansprakelijkheid
  1. Afnemer staat er voor in dat de Verwerking van Persoonsgegevens op basis van deze Overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van Betrokkene(n).
  2. Vesting is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Afnemer niet naleven van de AVG of andere wetof regelgeving. Afnemer vrijwaart Vesting ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Vesting in verband daarmee moet maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Vesting worden opgelegd ten gevolge van handelen door Afnemer.
  3. De in de Onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden overeengekomen beperking van de aansprakelijkheid van Vesting is van kracht op de verplichtingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst, met dien verstande dat een of meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze Overeenkomst en /of de Onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden.
 8. Overdraagbaarheid Overeenkomst
  1. Het is voor Afnemer en Vesting, behalve als zij gezamenlijk schriftelijk anders afspreken, niet toegestaan om deze Overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met deze Overeenkomst over te dragen aan een ander.
 9. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens
  1. Als de Onderliggende opdracht wordt beëindigd zal Vesting de door Afnemer aan Vesting verstrekte Persoonsgegevens aan Afnemer terug overdragen of – als Afnemer Vesting daarom verzoekt – vernietigen. Vesting zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als zij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn.
  2. De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor rekening van Afnemer. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als Afnemer daarom vraagt dan geeft Vesting vooraf een kosteninschatting.
 10. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst
  1. Aanvullingen en wijzigingen op deze Overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.
  2. Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de privacyregelgeving of de eisen van Afnemer kan aanleiding zijn om deze Overeenkomst aan te vullen of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende opdracht, of wanneer Vesting niet kan voorzien in een passend niveau van bescherming, kan dit voor Vesting reden zijn om de Onderliggende opdracht te beëindigen.
 11. Slotbepalingen
  1. Op verzoek van Afnemer stelt Vesting aan Afnemer alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in deze Overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Vesting maakt audits mogelijk, waaronder inspecties, door Afnemer of een door Afnemer gemachtigde controleur en draagt er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor rekening van Afnemer. Ook eventuele audits bij Sub-verwerkers van Vesting zijn voor rekening van Afnemer.
  2. Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.
  3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst.
  4. Deze Overeenkomst is hoger in rang dan andere door Vesting met Afnemer gesloten overeenkomsten. Als Afnemer algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van toepassing op deze Overeenkomst. De bepalingen uit deze Overeenkomst gaan boven de bepalingen in de algemene voorwaarden van Vesting, tenzij expliciet naar een bepaling in de algemene voorwaarden wordt verwezen.
  5. Als één of meerdere bepalingen in deze Overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Overeenkomst. Vesting treedt dan met Afnemer in overleg om Gezamenlijk een nieuwe bepaling op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.

 

Naarden, 22 mei 2018

 

Bijlage Verwerkersovereenkomst

 

Persoonsgegevens
Wij zullen de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verantwoordelijke is vastgesteld. De volgende Persoonsgegevens kunnen in het kader van de Onderliggende opdracht worden verwerkt:

 

 • NAW-gegevens
 • Pasfoto
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • BSN
 • CV
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Personeels contracten
 • Financiële gegevens van natuurlijke personen
 • Bedrijfsnamen die zijn te herleiden tot natuurlijke personen

 

Verwerking

 

Vesting verwerkt de Persoonsgegevens ten behoeve van Afnemer met als doel het verzorgen van een juiste financiële administratie, het kunnen uitvoeren van metingen op de financiële administratie, het verzorgen van een juiste salarisadministratie, het voldoen aan wet- en regelgeving omtrent het doen van fiscale aangiften loonbelasting, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting, het ondersteunen van de organisatie van Afnemer op het gebied van beheersing van de totale financiële organisatie. De concrete verwerking bestaat uit de volgende stappen:

 

Financiële administratie:
Het verwerken van de door Afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, financiële informatie zoals bankafschriften en facturen. Dit Verwerken doet Vesting door middel van het gebruik van software van derden.

 

Salarisadministratie:
Het verwerken van de door afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, personeels informatie zoals stamgegevens, contracten, loonbelastingverklaringen, salarismutaties etc. Dit Verwerken doet Vesting door middel van het gebruik van software van derden.

 

Fiscale aangiften:
Het verwerken van de door Afnemer, al dan niet digitaal aangeleverde, fiscale informatie zoals opgave af te dragen omzetbelasting. Tevens zal Vesting fiscale aangiften Verwerken op basis van de Financiële administratie c.q. de Salarisadministratie. Voor dit Verwerken maakt Vesting gebruik van software van derden.

 

Afnemer bepaalt welke Persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze, Afnemer is Verantwoordelijke voor deze verwerking.

 

Technische en organisatorische maatregelen
Vesting neemt de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige Verwerking:

 

 • 2-weg authentificatie bij inloggen op de server van Vesting Accountants B.V.
 • 2-weg authentificatie bij inloggen software pakketten waar mogelijk
 • Twee maandelijkse aanpassing van wachtwoorden voor inloggen op de server van Vesting Accountants B.V.
 • Versturen van privacygevoelige documenten via beveiligde omgeving (in casu: Dossier Online van Pinkweb)
 • Afschermen van persoonsgegevens in CRM-pakket in combinatie met vastleggen van moment en persoon als afscherming tijdelijk wordt opgeheven.
 • Papier vernietigen door externe partij
 • Vernietigingstermijnen conform wettelijke bewaartermijnen, met inachtneming van de reguliere back-up cyclus.

 

Derden
Vesting schakelt deze derden (Sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht:

 

(Sub)verwerkerVerwerking
Scala solutionsOnderhoud en hosting Server
Exact OnlineFinanciële administratie
BaseconeFinanciële administratie
Analys.ioAnalyse financiële administratie
NextensAangiften omzet- en vennootschapsbelasting
Loket.nlSalarisadministratie
QwoaterSalarisadministratie & HR
PinkwebKlantenportaal, accorderen en uitwisselen documenten
Van ScherpenzeelPapier vernietiging

 

Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte
De volgende Verwerkingen worden buiten de EER verricht bij het uitvoeren van de Onderliggende opdracht:

 

(Sub)verwerkerVerwerking
Exact OnlineScan- en Herken via Exact Online

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info