Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
   • Opdrachtnemer: Vesting Accountants B.V., gevestigd te Naarden, KvK-nummer 32149855
   • Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden in het kader van een overeenkomst zoals bedoeld in B. onder 1. van deze voorwaarden.
  2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
  3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten van Opdrachtnemer, alsmede van de bestuurders van de praktijkvennootschappen (vennoten van Opdrachtnemer) en van al degenen die voor Opdrachtnemer werkzaam zijn.
 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
  2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.
  3. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Aanvang en duur van overeenkomsten
  1. De overeenkomst komt tot stand en vangt aan op het moment dat Opdrachtgever de door Opdrachtnemer uitgebrachte offerte heeft aanvaard.
  2. Het aanvaarden van de offerte volgt onder andere uit het ter beschikking stellen of ter inzage geven van gegevens en informatiebescheiden door de Opdrachtgever.
  3. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst, aard of strekking daarvan voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
 4. Gegevens en informatie
  1. Opdrachtnemer is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie, tijdig, in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat Opdrachtgever de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt komen voor rekening van Opdrachtgever.
  2. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie.
 5. Uitvoering van de opdracht
  1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, te laten verrichten door derden. Bij het inschakelen van derden kan Opdrachtnemer overleggen met de Opdrachtgever, maar Opdrachtnemer is daartoe niet verplicht. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Opdrachtgever (mede) namens de Opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
  3. Opdrachtnemer voert de opdracht uit in overeenstemming met de voor haar toepasselijke gedrags- en beroepsregels van NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) en bij fiscale (advies)werkzaamheden van NOB (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs), welke onderdeel uitmaken van de overeenkomst, en hetgeen krachtens de wet wordt vereist. Een exemplaar van de van toepassing zijnde gedrags- en beroepsregels wordt aan Opdrachtgever op verzoek toegezonden. Opdrachtgever verklaart de daaruit voor de Opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
  4. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de gegeven opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van de door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen; Opdrachtnemer staat niet in voor het bereiken van enig (beoogd) resultaat.
 6. Geheimhouding en exclusiviteit
  1. Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de Opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronderbegrepen de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet melding ongebruikelijke transacties en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, of voorzover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Opdrachtnemer, voorzover Opdrachtnemer zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de opdracht of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke- of beroepsverplichtingen noodzakelijk acht.
  2. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische mail met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico’s kleven zoals – maar niet beperkt tot – vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hentengevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van voornoemde risico’s. In het geval van twijfel betreffende de juistheid van door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.
  3. Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
  4. Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht-, civieleof strafprocedure, gerechtigd de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden voorzover deze naar zijn redelijk oordeel van belang kunnen zijn.
 7. Intellectuele eigendom
  1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voorzover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
  2. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden in welke vorm dan ook te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 8. Overmacht
  1. Indien Opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, stagnatie van de normale gang van zaken binnen haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
  2. Opdrachtgever heeft het recht, in geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, zonder dat Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding.
 9. Honorarium
  1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd in overeenstemming met de bij Opdrachtnemer gebruikelijk tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.
  2. Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 10. Betaling
  1. Betaling van het volledige factuurbedrag dient door Opdrachtgever binnen 15 dagen na factuurdatum in Nederlandse valuta te geschieden op de bank- of girorekeningen zoals op de factuur staan aangegeven.
  2. Indien de genoemde betaling niet volledig dan wel niet tijdig is gedaan is Opdrachtgever in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen tot aan de datum van complete voldoening, één en ander onverminderd de verdere rechten die Opdrachtnemer heeft.
  3. Alle kosten die Opdrachtnemer moet maken in verband met een gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso van de vordering op Opdrachtgever, zijn voor rekening van van Opdrachtgever. De incassokosten zijn de werkelijke kosten van Opdrachtnemer, althans minimaal 15% van de het factuurbedrag met een minimum van € 750,00 exclusief BTW. Voor zover Opdrachtgever niet handelt in uitoefening van beroep op bedrijf, zijn de incassokosten:
   Tot € 2.50015,0%
   Over het meerdere, van € 2.500 tot € 5.00010,0%
   Over het meerdere, van € 5.000 tot € 10.0005,0 %
   Over het meerdere, van € 10.000 tot € 200.0001,0 %
   Over het meerdere, van € 200.000 tot € 1.000.0000,5 %
  4. De verschuldigde incassokosten staan los van een eventueel ten gunste van Opdrachtnemer uitgesproken proceskostenveroordeling.
 11. Rechtsverlies door niet-protesteren/Reclame
  1.  Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 30 dagen na uitvoering van de werkzaamheden c.q. de (verzend)datum van de stukken of informatie waarover de Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
  2. Een reclame als in het eerste lid bedoelt, schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 12. Aansprakelijkheid
  1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat:
   • Opdrachtgever Opdrachtnemer onjuist en/of onvolledig heeft geïnformeerd;
   • Werkzaamheden die in overleg met Opdrachtgever aan derden zijn opgedragen niet, ondeugdelijk en/of ontijdig zijn uitgevoerd;
   • Ter bezorging aangeboden bescheiden niet, beschadigd of te laat door Opdrachtnemer worden ontvangen;
   • Opdrachtgever Opdrachtnemer niet heeft toegestaan het naar redelijk oordeel van Opdrachtnemer mogelijk herstel van de verrichte werkzaamheden te realiseren.
   • Opdrachtnemer op grond van een op de wet en/of haar beroepsregels op Opdrachtnemer rustende verplichting haar opdracht heeft neergelegd en/of informatie aan derden heeft verschaft.
  2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, tenzij sprake is van haar opzettelijk handelen dan wel bewuste roekeloosheid. Indien de uitvoering van een opdracht door Opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt.
  3. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in L.2. bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht in rekening heeft gebracht. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes (6) maanden teruggerekend vanaf het moment van aansprakelijkstelling. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/ schadegeval. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade en bedrijfs- en milieuschade wordt bij geen uitkering krachtens de in L.2. bedoelde verzekering uitdrukkelijk uitgesloten.
  4. Voor schade die Opdrachtgever lijdt bij toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden zijn noch Opdrachtnemer, noch de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
  5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst en/of een op Opdrachtnemer op grond van wet en/of zijn beroepsregels rustende verplichting zijn opdracht neer te leggen en/of informatie aan derden te verstrekken. 6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van door hem bij de uitvoering van deOvereenkomst gebruikte en/of ingeschakelde personen, die zich in verband met de uitvoering begeven op het terrein van Opdrachtgever en/of op dat van derden terzake door hen aldaar geleden schade. M. Vervaltermijn Voorzover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van werkzaamheden door Opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 13. Opzegging
  1. Tenzij sprake is van een overeenkomst voor bepaalde tijd, kan de overeenkomst met inachtneming van een redelijke termijn te allen tijde worden opgezegd.
  2. Opzegging door Opdrachtgever van een overeenkomst voor bepaalde tijd kan uitsluitend op grond van gewichtige redenen en onder gelijktijdige toekenning van een naar rato vast te stellen honorarium en vergoeding van de kosten als genoemd in I.1. alsmede een naar billijkheid vast te stellen schadevergoeding voor Opdrachtnemer.
  3. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
  4. Indien en voorzover Opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt, is hij op eerste verlangen gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van Opdrachtgever eisen.
 14. Opschortingsrecht
  1. Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
  2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van Opdrachtgever die nog geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.
 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.
  3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderlinge overeenstemming kiezen voor een andere wijze van geschillenbeslechting.

 

Naarden, 18 december 2015

Deze website maakt gebruik van (geanonimiseerde) analytische cookies.

Meer info