Nieuwsbrief juni 2018

Driewerf hoera?

Afgelopen dinsdag was het weer zover: Prinsjesdag. Elk jaar, op de derde dinsdag van september, leest de koning de Troonrede voor en presenteert de minister van Financiën de Miljoenennota en de Rijksbegroting aan de Tweede Kamer. In de Troonrede noemt de koning dat de verwachte economische groei voor 2017 uitkomt op 1,7%. De werkloosheid is afgenomen, naar 5,8%.

De werkloosheid loopt minder snel terug dan gehoopt. Daarom worden de regels voor seizoenswerk versoepeld, krijgen werkloze 50-plussers intensievere ondersteuning bij het vinden van werk en wordt het minimumjeugdloon vanaf 21 jaar stapsgewijs afgeschaft, met compensatie voor werkgevers. Het verkrijgen van financiering voor groei van het midden- en kleinbedrijf wordt eenvoudiger. In de Europese Unie zet Nederland zich in voor een stabiele euro, een daadkrachtige bankenunie en een eerlijke Europese markt. De koopkracht voor werkenden, ouderen en uitkeringsgerechtigden blijft groeien. Huur- en zorgtoeslag gaan omhoog. De kinderopvang wordt goedkoper, waardoor het eenvoudiger wordt om werk en gezin te combineren. Het Energieakkoord zorgt voor een betaalbare en schone energievoorziening. Ook dit levert banen op en biedt het Nederlandse bedrijfsleven nieuwe kansen, zegt het kabinet.

 

“Het kabinet praat over een feestbegroting waarin iedereen erop vooruitgaat. De oppositie is het daar niet mee eens. Ook wij roepen niet meteen driewerf hoera. We missen vooral visie: veel van de algemene maatregelen zijn behoudend en soms praktisch onuitvoerbaar. Met het oog op de verkiezingen worden impopulaire maatregelen niet genomen. Ook missen wij de steun van het kabinet aan ondernemers. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Daarom bespreken we in deze nieuwsbrief een viertal relevante kwesties. Is er iets niet duidelijk of wilt u meer uitleg, neemt u dan gerust contact met ons op.”

Teruggave BTW wanbetaler eenvoudiger

Per 1 januari 2017 wordt het eenvoudiger om de BTW terug te vragen op een oninbare vordering. Als een organisatie een rekening heeft uitstaan bij een debiteur en deze betaalt (een deel) niet, dan kan de organisatie op dit moment de vermelde BTW alleen terugvragen via een schriftelijk verzoek aan de Belastingdienst. De staatssecretaris van Financiën heeft een voorstel ingediend om deze regels te versoepelen. Vanaf 1 januari 2017 mag een organisatie de teruggave zelf in mindering brengen op haar reguliere BTW-aangifte. Dit mag al als er één jaar na opeisbaarheid nog niets (of slechts een deel) van het factuurbedrag is ontvangen. Een apart verzoek aan de Belastingdienst is dus niet meer nodig. Betaalt de wanbetaler later alsnog, dan wordt de BTW opnieuw in rekening gebracht.

 

“Met dit wetsvoorstel wordt het in de toekomst waarschijnlijk een stuk eenvoudiger om de BTW op oninbare vorderingen terug te krijgen. We vinden het fijn dat de Belastingdienst hierbij meedenkt met de ondernemer, want wanbetalers zijn al vervelend genoeg. Wilt u weten wanneer en hoe u zelf de BTW in mindering kunt brengen? Neem dan contact op.”

Wetsvoorstel uitfasering dga-pensioen in 2017

Directeur-grootaandeelhouders (dga) hebben met ingang van 1 januari 2017 niet langer de mogelijkheid om op een fiscaal aantrekkelijke manier pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het is dan ook niet meer mogelijk om geld toe te voegen aan eerder in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken. Tijdens een overgangsperiode van drie jaar heeft de dga drie mogelijkheden:

 

  • het afkopen van de opgebouwde pensioenaanspraak,
  • het omzetten van de pensioenaanspraak in een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting,
  • het handhaven van het oude regime zonder verdere opbouw, met als nadeel dat de dividendklem in stand gehouden wordt.

 

“Op dit moment kan iedereen zijn eigen pensioenspaarpot regelen.Toch is deze situatie niet zo ideaal als hij lijkt, omdat maar weinig mensen die spaarpot daadwerkelijk aanleggen. Dat deze situatie verandert, begrijpen we en juichen we toe. Echter, de Belastingdienst biedt nu geen ander alternatief voor ondernemers dan zich aan te sluiten bij een verzekeraar. Het is geen oplossing die past bij de ondernemersgeest.”

Einde scholingsaftrek per 2018

Op grond van de regeling voor fiscale aftrek van scholingsuitgaven mag elke belastingplichtige zonder recht op studiefinanciering de kosten voor opleiding of studie aftrekken van zijn of haar inkomstenbelasting. Deze regeling gaat in 2018 verdwijnen. Uit een evaluatie van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat er maar beperkt gebruik wordt gemaakt van deze regeling, en slechts voornamelijk door hogeropgeleiden.De opbrengsten van deze nieuwe maatregel worden ingezet in de vorm van scholingsvouchers om mensen die uit zichzelf minder snel scholing volgen, meer bij de maatschappij te betrekken. Daarnaast gaat de tegemoetkoming voor bepaalde scholingskosten in het mbo, zoals uitgaven voor werkkleding, gereedschap of software, omhoog.

 

“Bent u van plan in 2017 een studie te starten? Houd er dan rekening mee dat de scholingskosten vanaf 2018 niet meer aftrekbaar zijn. Stel dat u in september 2017 begint aan een opleiding die tot september 2018 duurt, dan kan het bijvoorbeeld lonen om in 2017 het bedrag voor het gehele schooljaar in een keer te betalen, in plaats van in termijnen.”

Compensatie transitievergoeding na ziekte

Op Prinsjesdag is bevestigd dat er een compensatie komt voor de transitievergoeding die werkgevers na twee jaar ziekte van een werknemer moeten betalen. Er is een wetsvoorstel in de maak voor een compensatieregeling per 1 januari 2018. Vanaf dat moment kunnen werkgevers die hun werknemers een transitievergoeding verschuldigd zijn, terecht bij het UWV. De compensatie wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) en heeft een verhoging van de Awf-premie tot gevolg. Het voorstel is om deze compensatie met terugwerkende kracht toe te kennen (tot 1 juli 2015).

Een ander wetsvoorstel van het kabinet is om werkgevers en werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag de ruimte te geven om de transitievergoeding te vervangen door andere voorzieningen, zoals omscholing. De kosten van deze voorzieningen hoeven niet gelijk te zijn aan het bedrag van de transitievergoeding.

 

“Het hebben van een langdurig zieke werknemer is voor werkgevers al vervelend genoeg. En dan komt daar nog de transitievergoeding bovenop. Het is dus fijn dat het kabinet dat laatste compenseert. De regelgeving rondom de transitievergoeding kan voor u als klant ingewikkeld zijn. Krijgt u te maken met personeelsontslagen, bel dan. Dan kunnen we u gericht adviseren.”Deze nieuwsbrief is met zorg voor u samengesteld uit de informatie zoals bij ons bekend op de datum van verschijnen. Aan berichten in deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.